Om trygghet kring våra boenden med särskild service

Vi tar några frågor till gällande tryggheten kring det planerade boendet i Mariastaden.

Boendet ska ligga intill en planerad skola/förskola och en lekpark. Varför placeras inte de här personerna på en institution i ett mindre tätbebyggt område?

Enligt 1995 års psykiatrireform ska dessa personer som tidigare bott hela sitt liv på institution integreras i samhället och ha samma rättigheter som andra medborgare. De har rätt att bo i alla områden och den här typen av boenden ska placeras ut runt om i staden och integreras i den normala bebyggelsen.

Många har flyttat till området för att få en trygg och lugn plats för sina barn. Hur ska barnens säkerhet garanteras?

Socialförvaltningen tar ansvar för tryggheten – i första hand för de boende själva och personalen. Personalen är välutbildad och kompetent och har tydliga rutiner för hur de ska bemöta de boende. Vi har ett nära samarbete med psykiatrin.

Personerna som kommer att bo här är välkända och välutredda och ska passa in i boendet och i området. Någon som stör ordningen är inte lämplig i den här typen av boende. Det här är snarare personer som drar sig undan.

Det viktigaste för barnen är att deras föräldrar får korrekt information så att de inte oroar sina barn i onödan.

Vilket ansvar har ni för de boende när de rör sig utanför boendet?

De har all rätt att röra sig fritt i samhället och de behöver inte vaktas. Däremot behöver de tillgång till stöd för att klara sin vardag och ibland för att de helt enkelt behöver sällskap.

(Svaren är en sammanställning av bidrag från Dinah Åbinger, tillträdande socialdirektör; Åke Malmén, enhetschef socialpsykiatrin och Helena Sjöstrand, samordnare socialpsykiatrin.)

Finns det ett samband mellan psykisk ohälsa och våldsamhet?

Många frågor kring planerade boenden för psykiskt funktionsnedsatta rör trygghet för omgivningen, i synnerhet barnfamiljer.

Fråga: Det finns många exempel i nutid på oskyldiga barn som råkat ut för psykiskt sjuka människors utbrott…

Sambandet mellan våld och psykisk ohälsa är i själva verket närmast obefintligt. Tyvärr kan man få en helt annan bild i media, som tar upp extremfallen och gärna nöjer sig med en förenklad förklaring om psykisk sjukdom som en orsak i sig, snarare än att se till hela livssituationen. Det kan till exempel röra sig om personer som inte får hjälp och stöd av samhället utan ”självmedicinerar” genom missbruk.

2010 presenterade Karolinska Institutet en rapport tillsammans med Oxford University som visar att bipolär eller manodepressiv sjukdom inte ökar risken att begå våldsbrott. Överrepresentationen i våldsbrott av personer med bipolär sjukdom förklaras istället nästan helt av samtidigt missbruk. Tidigare forskning har visat liknande resultat när det gäller schizofreni. Läs mer på Karolinska Institutets webbplats.

Du kan läsa mer om hur samhället ser på psykisk ohälsa på Hjärnkolls webb.

Här kan du läsa en rapport om bilden av psykisk ohälsa i media, bland annat i samband med mordet på Anna Lindh (pdf).

Vilka kommer att bo i Mariastaden?

I december tog socialnämnden beslut om att projektera för ett nytt boende för psykiskt funktionsnedsatta i Mariastaden. Det har kommit in en del frågor kring detta boende och vi kommer att svara på de vanligaste här efterhand. Ställ gärna nya frågor genom att skicka in en kommentar.

Vilken typ av diagnoser har dessa personer?

När vi ger biståndsbeslut till denna typ av boendeform utgår vi inte från diagnoser utan mer hur den psykiska hälsan ger funktionsnedsättningar i vardagen. Men de flesta har en psykossjukdom och som man kan räkna med kommer att finnas kvar livet ut. (Åke Malmén, enhetschef socialpsykiatrin)

Vad betyder det att personerna ”oftast inte” är utåtagerande?

Motsatsen till utåtagerande borde vara inåtvänd eller liknande. Dessa personer är oftast inåtvända och tenderar till att isolera sig från andra människor. Men det finns inga regler utan undantag och precis som alla oss andra har de behov av att få ut känslor. Därför finns personal dygnet runt som kan lotsa personen i svåra upplevelser. (Åke Malmén, enhetschef socialpsykiatrin)

Finns det risk att dessa personer även har andra problem, såsom missbruk?

Nej, det finns ett annat boende för den målgruppen.

Välkommen till den gemensamma staden – en blogg om psykisk funktionsnedsättning

Syftet med den här bloggen är att ge allmänheten en ökad förståelse för vad det innebär att ha en psykisk funktionsnedsättning och hur Helsingborgs stad jobbar för att underlätta vardagen för de personer som behöver extra stöd.

Här kan till exempel du som har frågor som rör det planerade boendet i Mariastaden få svar från oss som jobbar med målgruppen. Detta för att minska onödig oro eller ryktesspridning.

Vi som står bakom sidan jobbar på socialförvaltningen i Helsingborgs stad. Du är förstås alltid välkommen att kontakta oss direkt och ställa frågor.

Vi kommer att granska alla frågor och kommentarer innan de publiceras öppet här på sidan. Tänk på att inte skriva något kränkande eller känsliga uppgifter som kan härledas till en viss person. Tänk också på att dina inlägg kan komma att betraktas som allmän handling och i så fall sparas och diarieföras.

Om du har frågor eller synpunkter gällande bloggens innehåll och funktioner eller om uppdateringar och moderering av kommentarer, kontakta David Bergström, informatör på socialförvaltningen: telefon 042-10 42 62.